استفاده گسترده از اتومبیل در جابجایی های درون و برون شهری، عدم برخورداری خیابان ها و جاده ها از استاندارد های مطلوب و نقاط ضعف حـاكم بر قوانین رانندگی مشكلات فراوانی را بر جـامعه تحمیل نموده است كه از آن جمله می توان به زیـان های نـاشی از حوادث رانندگی اشاره نمود .
 

شركت بیمه كوثر به منظور جبران زیان های مالی و جانی ناشی از حوادث اتومبیل اقدام به ارائه پوشش های بیمه ای ذیل نموده است:
 

بیمه نامه شخص ثالث
در این بیمـه نامه كلیه دارندگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینی اعم از اشخـاص حقیقـی«دارندگان اتومبیل های شخصی» یا حقـوقی « اتومبیل های متعلق به شركت ها ، ادارات دولتی و ...» مسئول جبران خسـارات جانی و مالی هستند كه بر اثر حـوادث وسیله نقلیه یا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد می گردد، این بیمه نامه جنبه اجباری دارد و دارنده وسیله نقلیه باید مسئولیت خود را  نزد یكی از شركت های بیمه واجد شرایط،  بیمه نماید .

 

بیمه بدنه اتومبیل                  
در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی حادثه،  سرقت  آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می گیرد. خسارت های جزئی و كلی وارد شده به وسیله نقلیه بیمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعمیرات و ارزش قطعات تعویضی به قیمت روز حادثه پرداخت می گردد. علاوه بر موارد فوق، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی و مطابق با شرایط و مقررات مندرج در بیمه نامه، اتومبیل را در مقابل خطرات ذیل بیمه نماید :
1- خطر سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی
2- خطرات ناشی از بلایای طبیعی
3- خسارت ناشی از شكست شیشه به تنهایی
4- خسارت ناشی از مواد اسیدی و شیمیایی
5-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در طول مدت تعمیرات

 

بیمه نامه حوادث (راننده مقصر حادثه)
  در این بیمه نامه، بیمه گر غرامت( فوت، نقص عضو) مربوط به راننده مقصر حادثه اتومبیل بیمه شده ( واژگونی ، تصادفات و ...) را که از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران نمی باشد را حداكثر به میزان مبلغ مندرج در بیمه نامه، تحت پوشش قرار می دهد .